Privacy en identificatie

Identificatieplicht

Draag altijd uw legitimatie bij u

Volgens de wettelijke identificatieplicht moet u zich bij Medlon kunnen legitimeren, met een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op dit legitimatiebewijs staat ook uw Burgerservicenummer (BSN), een uniek en persoonsgebonden nummer. Het gebruik van dit unieke en persoonsgebonden nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van (medische) gegevens en het beschermt beter tegen fraude.

Privacy

Bij verwerking persoonsgegevens

Als patiënt heeft u recht op de privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Medlon werkt volgens het privacyreglement dat is gebaseerd op de kaders uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Vanaf het moment dat u zich met uw zorgvraag bij het ziekenhuis meldt, worden uw persoonsgegevens opgenomen en verwerkt. Deze gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

U heeft het recht om te weten wat er over u geschreven staat en dus kunt u om inzage in uw dossier vragen aan uw behandelend arts.

Bij gegevensverzending

Wij zijn door uw huisarts, medisch specialist of een andere zorgverlener verzocht om analyses uit te voeren op uw lichaamseigen materiaal (bloed, sputum, urine, ontlasting, etc.). De resultaten rapporteren wij aan uw behandelend arts of artsen. Dit betekent concreet dat resultaten van onderzoek aangevraagd door uw huisarts, ook digitaal verstuurd worden naar het ziekenhuis waar u eventueel onder behandeling bent.

Dat voorkomt dat er onnodig of dubbel onderzoek wordt aangevraagd, maar ook dat u onnodig belast wordt met onderzoek en eventuele kosten.

Indien u dit niet wilt, kunt u dit bij ons kenbaar maken. Na bezwaar zal alleen de directe aanvrager de resultaten van uw onderzoek ontvangen.

Op prikposten

Wij streven naar een zo maximaal mogelijke privacy. Met ons grote aantal prikposten proberen wij invulling te geven aan het leveren van zorg in de regio, met name voor mensen die slecht ter been zijn of moeilijk(er) kunnen reizen. Op deze locaties is het niet altijd mogelijk om te voldoen aan onze reguliere eisen op het gebied van privacy.

Wanneer privacy prioriteit voor u heeft kunt u het beste even contact opnemen met Medlon via 088 – 463 35 66. Er is namelijk een mogelijkheid om gebruik te maken van een afgesloten kamer op een van onze hoofdlocaties:

·         Medisch Spectrum Twente, locatie Koningsplein (route B03)

·         Ziekenhuis Groep Twente, locatie Hengelo

·         Ziekenhuis Groep Twente, locatie Almelo

Beveiliging

We besteden veel zorg aan een goede beveiliging van onze informatie- en communicatiesystemen. Toch kan hierin een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.  

Geheimhoudingsplicht
Medewerkers van Medlon hebben een geheimhoudingsplicht. (Huis)artsen en instanties aan wie gegevens worden verstrekt zijn ook gebonden aan geheimhouding. Dit betekent dat:

  • al uw persoonsgegevens slechts beroepsmatig en volstrekt vertrouwelijk worden gebruikt;
  • als er gegevens in uw dossiers worden vastgelegd, deze uitsluitend gebruikt worden door degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) en door degenen die uw gegevens administratief verwerken;
  • persoonlijke medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan anderen dan degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) worden doorgegeven. Uitzondering hierop zijn meldingen aan de GGD in het kader van de Wet Bestrijding Infectieziekten (wettelijke verplichting);
  • geanonimiseerde gegevens worden verstrekt aan landelijke of regionale instanties, kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen en Federatie Nederlandse Trombosediensten ten behoeve van managementinformatie;

Hoe kan ik bezwaar maken?

Bezwaar maken tegen nader gebruik lichaamsmateriaal

Uw behandelend arts heeft laboratoriumonderzoek aangevraagd. Daarvoor wordt bij u lichaamsmateriaal (bloed, urine, feces of anders) afgenomen. Lichaamsmateriaal dat na onderzoek overblijft, kan voor kwaliteitsdoeleinden of voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, waardoor niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig was. U zult ook niet kunnen worden geïnformeerd over eventuele bevindingen die uit dit nader gebruik naar voren komen.

Als u niet wilt dat uw materiaal na afloop van het onderzoek nog nader gebruikt wordt, dan kunt u dit melden bij de afname. De medewerker bloedafname zal het vastleggen op het aanvraagformulier en de afnamebuizen voorzien van een etiket “Niet nader gebruiken”. Men dient dit bij elke bloedafname te vermelden.

Meer informatie kunt u lezen in de folder ‘Gebruik restmateriaal na medisch onderzoek’.

Bezwaar maken tegen gegevensverzending

Indien u niet wilt dat resultaten van onderzoek aangevraagd door uw huisarts, ook digitaal verstuurd worden naar het ziekenhuis waar u eventueel onder behandeling bent, kunt u dit bij ons kenbaar maken. Na bezwaar zal alleen de directe aanvrager de resultaten van uw onderzoek ontvangen.

Delen: