Cursussen Medlon

NPT voor zorgverleners

Heeft het verzorgingshuis of de thuiszorg instelling nog geen overeenkomst met Medlon, neem dan contact op met de trombosedienst, telefoon 088 – 463 33 00.

Inhoud cursus NPT

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur op een locatie van Medlon. In de eerste bijeenkomst leert u:

 • hoe het apparaat, de Coaguchek werkt
 • de vingerprik bij uzelf uit te voeren
 • meer over de stolling, de antistollingsbehandeling en de INR waarde
 • het digitaal logboek Portavita kennen

Na deze bijeenkomst volgt er een tweede bijeenkomst waarin:

 • de trainer NPT controleert of de vingerprik en de meting van de INR-waarde goed wordt uitgevoerd
 • u zo nodig nadere instructie ontvangt
 • er mogelijkheid is tot vragen stellen.
 • u het certificaat ontvangt, mits u alles goed heeft doorlopen

De cursus is volgens het kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V& VN) Register Zorgprofessionals gecertificeerd. Hieraan worden 2 accreditatiepunten toegekend.

Aanmelden

Vervolgtraject cursus Nascholing NPT

 • Jaarlijks wordt u per email uitgenodigd voor de verplichte nascholing, welke in het  kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden( V& VN)  is opgenomen.

De trombosedienst:

 • begeleidt het vervolgtraject van de doorgegeven resultaten tot aan het geven van de doseringsadviezen.
 • voert periodieke controles uit op de  verstrekte CoaguChek
 • bezoekt de thuiszorg instellingen en de verpleeg- en verzorgingshuizen 1 x per jaar
Aanmelden

Bekwaamheidstoets CoaguChek XS

Tijdens dit moment wordt de bekwaamheidstoets in het uitvoeren van een vingerprik en de bediening van de CoaguChek XS afgenomen.

Aanmelden

Point of care meters voor zorgverleners

Training

Voor alle POCT meters geldt dat deze alleen gebruikt mogen worden nadat de medewerker is getraind in het gebruik door Medlon-medewerkers. Training van een POCT meter duurt ca. 45 min.

Accuchek inform II


iSTAT


Coaguchek PRO II


Toetsers/assessoren POCT meters

Point of care Teach the teacher bij huisartspraktijken en zorginstellingen

Jaarlijkse (her)scholing ‘Teach the teacher’ aan assistentes om metingen uit te mogen voeren met POCT-apparatuur van Medlon. Om uw bekwaamheidsverklaring te halen of te kunnen behouden (deze is 3 jaar geldig) dient u deel te nemen aan een van de (her)scholingen.

Aanmelden

Zelfmeten voor patiënten Trombosedienst

De trombosedienst Medlon (MST en ZGT) traint en begeleidt patiënten al jaren bij het zelfmeten. Deze manier van zelfcontrole biedt u veel vrijheid en zelfstandigheid. Bij zelfmeten bepaalt u de INR-waarde wekelijks op een vaste werkdag (bij voorkeur niet op vrijdag). De INR-waarde stuurt u vóór 11.00 uur door naar uw trombosedienst door middel van een beveiligde internetsite. Op deze manier kan de trombosedienst er voor zorgen dat het doseeradvies dezelfde dag door u via internet te raadplegen is.

Wie komt in aanmerking voor zelfmeten?

Wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet komt u in aanmerking voor zelfmeten:

 • u bent minimaal één maand regulier onder behandeling bij de trombosedienst
 • u bent in staat om zelfstandig, of met behulp van uw partner / verzorgende, een meting uit te voeren
 • u beschikt over een internetverbinding en een e-mail adres;

Over de cursus

In de cursus "zelfmeten" wordt u geschoold in het uitvoeren van een vingerprik en het meten van de stollingstijd van uw bloed (INR-waarde) met behulp van een zelfmeetapparaat. Door middel van een eenvoudige vingerprik wordt een druppel bloed verkregen, die wordt aangebracht op de strip van het zelfmeetapparaat. Het apparaat meet de INR-waarde en u stuurt deze waarde via een beveiligde internetsite door naar uw trombosedienst. De trombosedienst stelt aan de hand van de door u ingestuurde INR-waarde de juiste dosering antistollingsmedicatie vast. U kunt daarna nog dezelfde dag de doseerkalender via internet raadplegen. Als u het zelfmeten beheerst, vindt er  in het eerste half jaar een driemaandelijkse controle bij de trombosedienst plaats. Daarna is een halfjaarlijkse controle bij de trombosedienst voldoende.

Na de trainingsperiode geeft uw trombosedienst aan of u kunt overgaan op een meetfrequentie van eens per twee weken, mits de INR waarde dit toelaat. Na één jaar kan de meetfrequentie naar eens per 3 weken. Ook hier geldt uiteraard, mits de INR waarde dit toelaat. 

Kosten zelfmeten

U krijgt het zelfmeetapparaat in bruikleen van de trombosedienst. Ook de strips en de lancetten (prikkers) worden door de trombosedienst verstrekt. Verder krijgt u de beschikking over een persoonlijk digitaal logboek met al uw INR uitslagen, doseringen, medicatie ed.

De kosten van deze behandeling worden gefinancierd vanuit uw eigen ziektekostenverzekering. Wanneer uw eigen risico niet volledig wordt benut gedurende een jaar, komen de extra kosten tot de hoogte van uw eigen risico voor uw eigen rekening. Het tarief van onze diagnostiek en de vergoeding die Medlon ontvangt  is afhankelijk van de afspraken tussen zorgverzekeraars en ons laboratorium. De tarieven die voor u gelden zijn dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Als maximum voor iedere zorgverzekeraar gelden de tarieven die landelijk zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze maximumtarieven kunt u hier vinden. Zoek in 'Omschrijving behandeling' op 'zelfmeting'.

Voor training zelfmeten, vul bij ‘Direct zoeken naar een zorgproduct’ in: 190252

Voor controle zelfmeten, vul bij ‘Direct zoeken naar een zorgproduct’ in: 190253

Deze tarieven worden eveneens gehanteerd indien u niet verzekerd bent of onverzekerde zorg afneemt.

Aanmelden

N.B. Houdt u zich niet aan de afspraken of zijn de resultaten van de cursus onvoldoende, dan heeft de trombosedienst het recht om uw zelfmeetapparaat in te nemen en wordt u weer overgezet op de reguliere controlemethode.

Delen: