Privacy en identificatie

Privacy statement

Bij Medlon draait alles om zorg. Beschermen wat onze klanten belangrijk vinden, maakt deel uit van onze cultuur. Daarbij gaat het natuurlijk ook om hun persoonsgegevens. Wij hebben persoonsgegevens in onze organisatie altijd zo goed mogelijk beveiligd, en steeds de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming nageleefd. De tenuitvoerlegging van het EU-kader voor gegevensbescherming – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – legt nieuwe regels op die Medlon zal naleven.

Waar staat Medlon wat de AVG betreft?
Wij zetten ons in de verplichtingen van de AVG na te leven, elke keer dat persoonsgegevens aan ons worden toevertrouwd. Dat geldt niet alleen voor het verwerken van patiëntengegevens, maar ook van gegevens van onze werknemers, klanten, leveranciers, zakenpartners en alle andere personen waarmee wij in het kader van onze activiteiten zakelijke relaties onderhouden.

Wij hebben de verplichtingen van de AVG goed onderzocht, daarbij geholpen door een toonaangevend bureau inzake gegevensbescherming. Wij hebben daarnaast een team voor gegevensbescherming samengesteld.

Verwerking van gegevens: De AVG schrijft voor dat persoonsgegevens op een behoorlijke manier moeten worden verzameld en verwerkt, en alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Onze verwerkingsactiviteiten staan beschreven in een dataregister en hebben een wettelijke grondslag. Een verwerking kan bijvoorbeeld nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Medlon. Indien wij een beroep doen op derden om persoonsgegevens te verwerken, zijn onze verwerkers gebonden door een passende zorgvuldigheidsplicht vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Transparantie: De AVG stelt verplicht dat persoonsgegevens altijd worden gecontroleerd en dat de nodige stappen worden gezet om ervoor te zorgen dat zij toereikend, relevant, beperkt, juist en geactualiseerd zijn. De manier waarop persoonsgegevens door Medlon worden verwerkt, is volledig transparant. Persoonsgegevens worden in kaart gebracht om het mogelijk te maken ze te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te wijzigen of te wissen overeenkomstig de voorschriften van de AVG en de wensen van betrokkenen. Zie hiervoor hoofdstuk Privacy.

Gegevensbeveiliging: Gegevensbeveiliging is voor Medlon van het grootste belang. Wij passen alle technische en organisatorische maatregelen die ons ter beschikking staan toe, om de hoogst mogelijke beveiliging  van persoonsgegevens te waarborgen.

Onze lijst met vragen en antwoorden over de AVG bevat meer informatie over waar wij staan bij de tenuitvoerlegging van deze nieuwe wetgeving.

Volgende stappen
Bij Medlon zetten we ons in voor een goede klantervaring. Wij blijven onze dienstverlening, daar waar nodig, aanpassen als gevolg van de nieuwe wetgeving. We zullen onze klanten, patiënten, leveranciers en regelgevende instanties daarbij voortdurend op de hoogte houden.

AVG biedt ons een mooie gelegenheid nauw samen te werken met alle organisaties in de gezondheidszorg om een betere zorg te leveren aan personen die op ons vertrouwen voor het beschermen van hun persoonsgegevens.

Meer informatie over de nieuwe vereisten die door de AVG worden gesteld is te vinden op de speciale website van de Europese commissie. 

Stuur ons een e-mail voor meer informatie over ons nalevingstraject: avg@medlon.nl.

Privacy

Medlon verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van het beheer van uw medische diagnose en de daarmee verband houdende gekoppelde gegevens. 
Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens hebt u recht op:

 • inzage dat u kunt uitoefenen door een kopie van uw persoonsgegevens aan te vragen;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens als die onjuist of onvolledig zijn, en het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • gegevenswissing, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, of onze gerechtvaardigde belangen;
 • overdraagbaarheid van gegevens, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming;
 • het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer de verwerking berust op onze gerechtvaardigde belangen;
 • het bezwaar maken tegen het (digitaal) overdragen van mijn persoonsgegevens naar anderen.

De AVG vereist dat data verantwoordelijken de betrokkenen voorzien van informatie over hun verwerkingen en gerelateerde zaken en de rechten van de betrokkenen op een beknopte, transparante, leesbare en makkelijk beschikbare manier met gebruikmaking van duidelijke en eenvoudig taalgebruik. Hieronder kunt u de informatie vinden die op u van toepassing is:

Privacy op prikposten

Wij streven naar een zo maximaal mogelijke privacy. Met ons grote aantal prikposten proberen wij invulling te geven aan het leveren van zorg in de regio, met name voor mensen die slecht ter been zijn of moeilijk(er) kunnen reizen. Op deze locaties is het niet altijd mogelijk om te voldoen aan onze reguliere eisen op het gebied van privacy.

Wanneer privacy prioriteit voor u heeft kunt u het beste even contact opnemen met Medlon via 088 – 463 35 66. Er is namelijk een mogelijkheid om gebruik te maken van een afgesloten kamer op een van onze hoofdlocaties:

 • Medisch Spectrum Twente, locatie Koningsplein (route B03)
 • Ziekenhuis Groep Twente, locatie Hengelo
 • Ziekenhuis Groep Twente, locatie Almelo

Beveiliging

We besteden veel zorg aan een goede beveiliging van onze informatie- en communicatiesystemen. Toch kan hierin een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.  

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van Medlon hebben een geheimhoudingsplicht. (Huis)artsen en instanties aan wie gegevens worden verstrekt zijn ook gebonden aan geheimhouding. Dit betekent dat:

 • al uw persoonsgegevens slechts beroepsmatig en volstrekt vertrouwelijk worden gebruikt;
 • als er gegevens in uw dossiers worden vastgelegd, deze uitsluitend gebruikt worden door degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) en door degenen die uw gegevens administratief verwerken;
 • persoonlijke medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan anderen dan degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) worden doorgegeven. Uitzondering hierop zijn meldingen aan de GGD in het kader van de Wet Bestrijding Infectieziekten (wettelijke verplichting);
 • geanonimiseerde gegevens worden verstrekt aan landelijke of regionale instanties, kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen en Federatie Nederlandse Trombosediensten ten behoeve van managementinformatie;

Rechten van betrokkenen

Bezwaar maken of gebruik maken van uw rechten 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens door Medlon B.V. of bezwaar wilt maken kunt u dit kenbaar maken via dit formulier.

Bezwaar maken tegen nader gebruik lichaamsmateriaal

Uw behandelend arts heeft laboratoriumonderzoek aangevraagd. Daarvoor wordt bij u lichaamsmateriaal (bloed, urine, feces of anders) afgenomen. Lichaamsmateriaal dat na onderzoek overblijft, kan voor kwaliteitsdoeleinden of voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, waardoor niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig was. U zult ook niet kunnen worden geïnformeerd over eventuele bevindingen die uit dit nader gebruik naar voren komen.

Als u niet wilt dat uw materiaal na afloop van het onderzoek nog nader gebruikt wordt, dan kunt u dit melden bij de afname. De medewerker bloedafname zal het vastleggen op het aanvraagformulier en de afnamebuizen voorzien van een etiket “Niet nader gebruiken”. Men dient dit bij elke bloedafname te vermelden.

Identificatieplicht

Draag altijd uw legitimatie bij u

Volgens de wettelijke identificatieplicht moet u zich bij Medlon kunnen legitimeren, met een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op dit legitimatiebewijs staat ook uw Burgerservicenummer (BSN), een uniek en persoonsgebonden nummer. Het gebruik van dit unieke en persoonsgebonden nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van (medische) gegevens en het beschermt beter tegen fraude.

Veilig mailen

Medlon & ZIVVER

Medlon BV gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen en dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Meer over ZIVVER

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot dat bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Door voor ZIVVER te kiezen kiest Medlon BV voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met de privacy van onze patiënten en relaties omgaan.

Heeft u geen ZIVVER maar wilt u wel veilig mailen naar Medlon?

Via deze link kunt u zonder ZIVVER op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij Medlon.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over ZIVVER? Neem dan contact op met ons via zivver@medlon.nl.

Disclaimer e-mail

Wanneer u een e-mailbericht van Medlon niet goed ontvangt of wanneer deze niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de verzender van het bericht. Informatie, verzonden in of met dit e-mail bericht, is, met name in geval van informatie in het kader van een medische behandeling, uitsluitend voor de behandelde, dan wel bij die behandeling betrokkene bestemd; openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden, zonder toestemming van Medlon, is niet toegestaan. Medlon is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die direct of indirect gevolg is van acties en/of besluiten die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mail bericht verstuurde informatie. 

Medlon B.V. legt uitsluitend persoonsgegevens vast voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Medlon B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. E-mail correspondentie kan door Medlon worden bewaard en intern verder worden verspreid met het oog op het waarborgen van haar wettelijke verplichtingen en haar interne beleid, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Tevens kan e-mail worden bewaard vanuit het oogpunt van het onderhouden van een goede klantrelatie. Voor meer informatie zie: www.medlon.nl/Privacy_en_identificatie/Privacybeleid/ 

Medlon gebruikt ZIVVER om veilig te mailen. Heeft u geen ZIVVER account en wilt u ons veilig mailen? Klik dan hier.

Online inzage patiëntgegevens

Wilt u inzage in uw medisch dossier neem dan contact met ons op via avg@medlon.nl.

Delen: