MISSIE EN VISIE CLIËNTENRAAD 2020 – 2023

Voor u ligt het missie en visiedocument van de Cliëntenraad van Unilabs-Medlon Eerstelijns diagnostiek B.V. en Unilabs Antistollingszorg B.V.

De Cliëntenraad van Unilabs Eerstelijns diagnostiek en Unilabs Antistollingszorg – Medlon, maakt deel uit van Unilabs Nederland en vertegenwoordigt de cliënten van Unilabs-Medlon voor de Eerstelijns diagnostiek (verwijzing door huisarts of verloskundige voor laboratoriumonderzoek) en de Antistollingszorg (trombosedienst). De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerend orgaan en vormt de verbindende schakel tussen Unilabs-Medlon en de inwoners van zijn verzorgingsgebied. Als onderdeel van het uitgebreide laboratorumnetwerk van Unilabs, leveren Eerstelijns diagnostiek B.V. en Unilabs Antistollingszorg B.V.-toonaangevende, innovatieve en sterk gespecialiseerde diagnostiek diensten in Nederland.

Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen 2018

De Cliëntenraad is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

Op grond van deze Wet is Unilabs-Medlon verplicht in de zin van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) tot het instellen van een Cliëntenraad.  De Cliëntenraad behartigt binnen Unilabs-Medlon de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Unilabs Eerstelijns diagnostiek (cliënten die worden doorgestuurd door huisartsenpraktijken, gezondheidscentra of verloskundigenpraktijken) en de Unilabs Antistollingszorg (zoals trombosebenen en longembolie) en denkt mee over het beleid van de organisatie en volgt de ontwikkelingen binnen de Antistollingszorg, die in een hoog tempo verlopen. Omdat veel cliënten inmiddels antistollingsmiddelen slikken en de stollingswaarde van hun bloed niet meer hoeven te laten controleren, zal het aantal cliënten dat door de trombosedienst wordt gemonitord sterk dalen.  Er wordt gepleit voor meer regionale expertisecentra om de kennis op peil te houden.

De Cliëntenraad doet voorstellen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Unilabs-Medlon over zaken die voor cliënten van belang zijn zoals dienstverlening, gastvrijheid, verbouwing, een belangrijke wijziging in de organisatie, veiligheid, privacy, communicatie en toegankelijkheid. Zo kan de Cliëntenraad invloed uitoefenen op de samenstelling van de directie, de Raad van Toezicht of de Klachtencommissie.

Visie op medezeggenschap van Unilabs Medlon

De Cliëntenraad stelt zich positief op en is gericht op het cliëntenperspectief.  Dit betekent dat:

 • de cliënt mag rekenen op volledige en duidelijke informatie van Unilabs-Medlon. De Cliëntenraad gaat niet in op individuele klachten van de cliënten, ook het informeren van een individuele cliënt is geen taak van de cliëntenraad, wel het verstrekken van algemene informatie;
 • de cliënt respectvol wordt bejegend;
 • de cliënt de aandacht krijgt die hij verdient.

De Cliëntenraad laat zich informeren over:

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Kwaliteitsbewaking
 • Privacy beleid
 • Incidentenmeldingen van medewerkers en klachten van externen

Visie op werkwijze Cliëntenraad

De Cliëntenraad vergadert minstens 6 x per jaar. Elke vergadering wordt genotuleerd door de ambtelijk secretaris. Bij elk verslag wordt een actiepuntenlijst geformuleerd. Aan het eind van ieder kalenderjaar legt de Cliëntenraad verantwoording af in een openbaar jaarverslag, dat onder meer op de website van Medlon wordt gepubliceerd. De Cliëntenraad kiest voor een aantal speerpunten per jaar om extra aandacht aan te besteden en zich hard voor te maken.

Visie op samenstelling van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit drie leden en streeft ernaar in zijn samenstelling representatief te zijn voor zijn cliënten. Er wordt gelet op voldoende diversiteit in deskundigheid en achtergrond. De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers met kennis en kunde van de zorg die geleverd wordt door de Unilabs - Medlon. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Toekomstvisie 2020-2023

Unilabs-Medlon is in voortdurend in beweging. Deze veranderingen worden door de Cliëntenraad omarmd en zullen zijn eigen functioneren qua richting en qua wijze van werken wellicht sterk gaan bepalen. De Cliëntenraad wil feeling houden met zijn cliënten, goed inzicht houden in wat cliënten beweegt en wat ze ervaren, blijft van groot belang.

De Cliëntenraad wil, door vanuit betrokkenheid mee te denken, door overleg en advisering, de kwaliteit van zorg voor de cliënten zichtbaar en voelbaar blijven bevorderen en waar nodig verbeteren.

Zo zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd voor 2020-2023

 • meedenken bij de uitwerking van beleidsinitiatieven
 • monitoren Samenwerkingsverbanden met LabPon – LabMicTa, Medlon en Menzis
 • ontwikkelingen Antistollingszorg in de regio en landelijk.
 • meedenken in overleggen zoals de HAR (Huisartsen AdviesRaad)
 • cliënten informeren over de rol van de Cliëntenraad (de CR op de kaart zetten)
 • actief en duidelijk zichtbaar betrokken, laagdrempelig en (h)erkend orgaan binnen Unilabs – Medlon, dat proactief bezig is met alle zaken binnen Medlon die cliënten aangaan.
 • cliënten moeten de kans krijgen om mee te praten, te adviseren en te beslissen en kunnen suggesties doen ter verbetering van de zorgverlening. Het leveren van goede zorg kan niet zonder de cliënt erbij te betrekken. Verbeteringen in de zorg worden niet alleen vóór de cliënt gedaan maar in samenwerking met de cliënt.
Delen: