Labaanvragen MST

Aanvraagformulieren kunt u bestellen in onze webshop.

Klinische routine aanvraag

Het laboratorium locatie Enschede kent meerdere prikrondes. Van de algemene prikrondes, kan elke afdeling in de kliniek gebruik maken. In het onderstaande schema is aangegeven tot welk tijdstip aanvragen voor rondes kunnen worden aangemeld, hetzij telefonisch, hetzij via X-care of d.m.v. een aanvraagformulier. Een aantal afdelingen hebben afwijkende afspraken voor (een deel van) de rondes, om een betere aansluiting bij de specifieke zorgvraag te krijgen. Het betreft hier steeds bloedafnames op afgesproken tijdstippen.

Aanmelden voor

start ronde

01.00 uur

8.00 uur

10.15 uur

11.00 uur

14.15 uur

15.00 uur

19.15 uur

20.00 uur


Poliklinische routine aanvraag

Medlon kent verschillende locaties Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal, overal kan er schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor zijn diverse aanvraagformulieren beschikbaar. Wij verzoeken u de aanvraagformulieren te voorzien van de volgende gegevens:

 • N.A.W. gegevens patiënt
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • gegevens aanvrager
 • de aan te vragen testen

Wilt u de patiënt er op attenderen een geldige legitimatie mee te brengen bij bloedafname?
Ook kan er vanuit alle locaties digitaal worden aangevraagd. Voor locatie Enschede kan dit via X-care

Klinische cito aanvraag

In Medlon bestaan tussen het laboratorium en de medische staf afspraken over het aanvragen van spoedbepalingen. Maar houd in gedachte, het prikken van een patiënt vergt tijd: dit geldt niet alleen voor 'spoedbepalingen', maar even­eens voor 'alleen cito-afname'.

Het standaard cito pakket bestaat uit de parameters zoals weergegeven bij het kopje “citopakket Medlon”. Tevens bestaat de mogelijkheid voor cito-bloedafname, waarna de bepa­lingen tijdens de normale kantooruren worden uitgewerkt. (Aanvraag: 'alleen cito-af­name')

Let op: patiënten van buiten het ziekenhuis met een hogere urgentie dan routine kunnen slechts geprikt worden in Enschede en Oldenzaal. Aanvragen voor doorbellen dezelfde dag kunnen wel extern geprikt worden.

Aanvragen
Spoedbepalingen kunnen als volgt aangevraagd worden:

 • MST Enschede 088 – 463 34 21
 • MST Oldenzaal 088 – 463 36 52

Tijdens kantooruren zullen de uitslagen van spoedbepalingen worden door­gebeld op het vermelde pieper-/ telefoonnummer m.u.v. aanvragen Intensive Care, CCU, Kinderafdeling, Dialyse, Spoedeisende Eerste Hulp en Fb (acute opvang interne en cytostatica-poli).

Cito bloedsuikers
De mogelijkheid bestaat om bij ernstig ontregelde bloedsuikers 'Glucose 10 minuten' aan te vragen. De aanvragend arts vermeldt bij het aanmelden van de cito dat het een 'Glucose 10 minuten' betreft. De streeftijd is binnen 10 minuten de uitslag via de bed-side glucosemeter bekend te hebben.

Poliklinische cito aanvraag

Het standaard cito pakket bestaat uit de parameters zoals weergegeven in het “citopakket Medlon”.

Interne aanvragers (specialisten)
Indien bepalingen niet vermeld zijn in de cito-lijst, maar toch met spoed verricht dienen te worden, dient de aanvrager eerst te overleggen met één van de klinisch chemici (telefoon 088 – 463 33 33). 's Avonds en in de weekenden dient te worden overlegd met de klinisch chemicus / achterwacht, bekend bij de telefooncentrale of dienstdoende analist(e).

De aanvrager dient het tijdstip te vermelden op het aanvraagformulier. Indien de uitslagen doorgebeld dienen te worden moet dit expliciet tezamen met een telefoonnummer worden vermeld op het aanvraagformulier.

Buiten kantooruren:
De aanvragers worden verzocht hun patiënten nooit willekeurig langs het laboratorium te sturen maar altijd eerst telefonisch contact te zoeken met de dienstdoende klinisch chemicus / achterwacht. Deze is bereikbaar via de telefooncentrale en via de dienstdoende analist(e).

Externe aanvragers
Binnen kantooruren:

 • op het huisartsenformulier duidelijk de urgentie aangeven: Doorbellen vóór * …..uur; duidelijk aangeven voor welke tijd de uitslagen doorgebeld moeten worden.

 • duidelijk aangeven welke bepalingen met de aangegeven urgentie doorbellen voor …. uur dienen te worden afgehandeld;

 • telefoonnummer vermelden indien de aanvrager onder een ander telefoonnummer bereikbaar is. Er wordt standaard doorgebeld naar het bij ons bekende telefoonnummer.

Aanvragen thuisprikken 

Digitaal aanvragen thuisprikken

Voor de planning van het thuisprikken kunt u gebruik maken van één van de volgende opties in Zorgdomein, Zorgportaal en de ziekenhuissystemen van MST en ZGT:

 1. thuisafname op eerst volgende vrije prikmoment volgens de postcodetabel
 2. thuisafname in de week van (niet huidige week, gepland middels postcode tabel)
 3. thuisafname op de specifieke afnamedatum (uitsluitend bij MEDISCHE NOODZAAK)

Optie 1 kunt u tot 13.00 uur aanvragen voor een thuisafname als het eerstvolgende prikmoment valt op de volgende dag.

Optie 3 kunt u na 16.00 uur alleen nog telefonisch aanvragen via 088 – 463 3500 voor een thuisafname voor de volgende dag. Indien niet telefonisch gemeld wordt de thuisafname zo snel mogelijk gepland volgens de postcode tabel.

De patiënten worden door Medlon op de hoogte gebracht wanneer de bloedafname verricht zal worden. Verder kan met onderstaande tool eenvoudig gecheckt worden wanneer we langskomen:

Thuisprikroutes

Vul hieronder uw postcode in om te kunnen zien wanneer wij bij u in de buurt zijn voor prikken aan huis:

Delen: